Therapievormen

Binnen mijn praktijk pas ik diverse therapievormen toe. Hieronder vindt u een korte omschrijving van een aantal van deze therapievormen. Voor mij staat de cliënt altijd centraal en niet de methodiek. Ik gebruik dan ook een combinatie van deeltechnieken uit diverse therapievormen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van de individuele cliënt.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen, eetstoornissen en meer. Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.
Cognitieve gedragstherapie richt zich op zowel uw gedrag als uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie wordt nauw met u samengewerkt om tot verbetering van uw klachten te komen. Er wordt zo direct en zo concreet mogelijk aangesloten bij uw problemen. Het is een actieve manier van behandelen: u gaat in de therapiesessies actief aan de slag met vragenlijsten en oefeningen. Daarnaast worden huiswerkopdrachten afgesproken zodat u ook thuis of op het werk aan uw problemen kunt werken.

Meer informatie over Cognitieve gedragstherapie vindt u in de folder met cliënt-informatie: klik hier voor de folder.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR kan ook worden ingezet bij andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op iemands zelfbeeld, zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd. De belangrijkste insteek in een EMDR-therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Meer informatie over EMDR vindt u in de folder met cliënt-informatie: klik hier voor de folder.

Mindfulness

Mindfulness heeft als doel een andere houding tegenover (psychische) problemen te ontwikkelen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte komt voor een andere reactie dan vanuit oude ingesleten patronen.
Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is gericht op het huidige moment. U leert emoties te reguleren en u kunt zich beter losmaken van automatische (negatieve) gedachten. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.
Principes van mindfulness kunnen worden toegepast binnen de therapie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen gericht op ontspanning en aandachttraining. Met behulp van audiobestanden kunt u buiten de sessies zelf oefenen.

Schemagerichte therapie

De schemagerichte cognitieve therapie gaat uit van de gedachte dat mensen door de ervaringen in hun jeugd ideeën ontwikkelen over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit en hoe andere mensen zijn. Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo bewust van zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden hoe we denken, voelen en ons gedragen. Meestal zijn die ideeën goed te begrijpen vanuit hoe onze wereld eruit zag toen we kind waren. Maar ze passen niet zo goed meer in de wereld waarin we leven als we volwassen zijn en/of veroorzaken ze onnodig veel problemen. Voorbeelden hiervan zijn; het idee minderwaardig te zijn, angst om in de steek gelaten te worden, hoge eisen stellen aan zichzelf (en anderen). Het blijkt vaak lastig te zijn de ideeën die u vanuit uw jeugd met u meedraagt te veranderen. De schematherapie richt zich op het veranderen van die ideeën en de manieren waarop u daarmee omgaat. Dat gebeurt door te ontdekken wat de schema’s zijn die de problemen veroorzaken en door verschillende methoden en technieken toe te passen om gericht aan verandering te werken.

Binnen schematherapie richten wij ons op:
  • anders leren voelen (emotioneel veranderen)
  • anders leren doen (gedragsverandering)
  • en anders leren denken (cognitief veranderen)
Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Binnen de schemagerichte therapie wordt gebruik gemaakt van cognitieve, ervaringsgerichte en gedragsmatige oefeningen.

Heeft u nog vragen of wilt u kennismaken?