Voor welke vergoeding komt u in aanmerking?

Contracten met zorgverzekeraars

2020 en 2021

Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg heeft ook in 2020 en 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ. Bij gecontracteerde zorgverzekeraars kan verzekerde zorg door mij direct gedeclareerd worden. U ontvangt dus geen nota.

Eigen risico

Volledigheidshalve wijzen wij u op het verplichte eigen risico, dat geldt voor alle geneeskundige zorg. Dit geldt bij zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg. Het standaard eigen risico voor 2020 en 2021 bedraagt 385 euro per jaar. Wanneer u een ander eigen risico heeft gekozen dan geldt dat bedrag.

Het jaar waarin een zorgtraject start is ook het jaar waarop het volledige traject wordt gedeclareerd en waarvoor het eigen risico geldt. Het maakt hiervoor dus niet uit wanneer een traject doorloopt in het volgende jaar.

Logo De Friesland
Logo FBTO
Logo Aevitae
Logo IK!
Logo Zilveren Kruis
Logo ONVZ
Logo Nedasco
Logo Eno
Logo ASR
Logo ZorgDirect
Logo OHRA
Logo ProLife
Logo Interpolis
Logo Delta Lloyd
Logo DSW
Logo Zorg en Zekerheid
Logo CZ
Logo Caresco
Logo HollandZorg
Logo PNO zorg
Logo IAK
Logo CZ Direct
Logo Achmea
Logo OZF
Logo Avero Achmea
Logo InTwente
Logo Kettlitz Wulfse
Logo VvAA
Logo Stad Holland
Logo Salland
Logo Ditzo
Logo ZieZo

Generalistische Basis GGZ

Afhankelijk van de ernst van uw klachten, komt u in aanmerking voor een van de volgende door de Nederlandse Zorg Autoriteit vastgestelde zorgproducten:

ZorgproductBedoeld voorTijdsindicatieTarieven 2020Tarieven 2021
Kort:Lichte psychische aandoeningenMaximaal 294 minuten€ 503,47€ 522,13
Middel:Matige psychische aandoeningenMaximaal 495 minuten€ 853,38€ 885,01
Intensief:Ernstige psychische aandoeningenMaximaal 750 minuten€ 1383,65€ 1.434,96
Onvolledig behandeltraject:Geldt bij door- of terugverwijzing naar gespecialiseerde GGZ of huisartsMaximaal 120 minuten€ 219,78€ 228,04

Onverzekerde zorg

De zorgverzekeraars hebben een aantal klachten en problemen uitgesloten van vergoeding. Als er sprake is van werkproblemen, relatieproblemen of als er geen DSM-IV stoornis kan worden vastgesteld, dan wordt de behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Indien u voor deze problemen graag in behandeling wilt komen, zult u daarom zelf moeten betalen. In dat geval gelden de onderstaande tarieven:

Sessie onverzekerde zorg (45 minuten gesprek, 15 minuten verslaglegging)€90,-
Dubbele sessie (90 minuten gesprek, 30 minuten verslaglegging)€180,-
Telefonisch consult (obv aantal minuten, per 30 minuten)€45,-
E-mailconsult (obv aantal minuten, per 15 minuten)€20,-
Psychologisch onderzoek:
  Testafname uur (60 minuten)€90,-
  Testrapportage (60 minuten, obv aantal minuten)€90,-

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 24 uur voor de afspraak te worden afgezegd of verplaatst. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen € 90,- en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.

Betalingen

Bij ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt u van mij de factuur van de behandeling. De praktijk werkt met de betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen. Deze zijn als volgt:

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
  3. Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het onderzoek en/of de behandeling en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  4. Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
  6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
  8. Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Wilt u zich aanmelden bij Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg?