Werkwijze

Algemene informatie

Voor algemene informatie over behandeling in de GGZ kunt u hier de folder voor cliënten downloaden van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Doelgroep

De praktijk biedt behandelingen aan volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matig-ernstige problematiek.

Aanmelden

Wanneer u overweegt zich aan te melden voor behandeling bij Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg, dan kan dat via het inschrijfformulier (tijdelijk niet beschikbaar ivm aanmeldstop), telefonisch via telefoonnummer 06-23721075 of per e-mail via femke@psycholoogoudewater.nl. Ik streef ernaar wachttijden zo veel mogelijk te beperken. Een eerste afspraak plan ik altijd direct bij aanmelding met u in. Kijk voor de actuele wachttijden onder contact. Met een verwijsbrief voor de Basis GGZ komt u in aanmerking voor een vergoeding van de behandeling binnen mijn praktijk. Wilt u meer informatie of heeft u een vraag, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Intake

Na uw aanmelding zal als eerste een intakegesprek plaatsvinden. Hierbij maken we kennis en vertelt u wat uw reden van aanmelding en hulpvraag zijn. Uw persoonlijkheid, achtergrond, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van uw probleem, worden in kaart gebracht. Ook informatie uit de verwijsbrief van uw huisarts of een andere verwijzer zal hierbij betrokken worden. Op basis van het intakegesprek krijgt u een advies voor behandeling en worden afspraken voor een behandelplan gemaakt.
Ter aanvulling op het intakegesprek wordt u gevraagd een klachtgerichte vragenlijst (ROM-vragenlijst) in te vullen. Dit heeft als doel om een zo goed mogelijk beeld te vormen van uw aanmeldklachten. Tevens kan hiermee in de afrondende fase van de behandeling het effect van de behandeling worden gemeten. De resultaten van deze vragenlijst worden met u besproken.
Met uw toestemming ontvangt de huisarts een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan. Indien blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor vergoeding via de Basis GGZ, dan zal ik met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken. Respectievelijk is dan begeleiding door een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) mogelijk, of een doorverwijzing naar de Specialistische GGZ.

Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan, doorgaans binnen één week. Afspraken plan ik samen met u in en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks). Tijdens de behandeling kan ik gebruik maken van diverse therapievormen. De cliënt staat hierbij centraal en niet de methodiek. Het verloop van de behandeling evalueer ik regelmatig met u. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u aangepast.
De behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Voor aanvang hiervan wordt u gevraagd nogmaals de klachtgerichte vragenlijst (ROM-vragenlijst) en een vragenlijst over uw tevredenheid met de behandeling in te vullen. Ook stellen we samen een terugval-preventieplan op, omdat ik grote waarde hecht aan structurele vermindering van uw klachten.

Het annuleren van afspraken

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dan wordt u vriendelijk verzocht dit minimaal 24 uur van te voren door te geven via telefoon (06-23721075) of e-mail (femke@psycholoogoudewater.nl). In dat geval is het kosteloos. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. De kosten kunt u vinden op de pagina over vergoeding en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U dient deze dus zelf te voldoen.

Digitale zorg (e-health)

Het is mogelijk om (een deel van) de afspraken digitaal plaats te laten vinden via beeldbellen. Daarnaast zijn er e-health modules beschikbaar indien daartoe gezamenlijk wordt besloten.

Hoe te handelen bij een crisis situatie

Wij hebben geen mogelijkheden voor opvang in crisis situaties. Neem bij crisis situaties en urgente vragen buiten onze openingstijden altijd eerste contact op met uw eigen huisarts of uw huisartsenpost (HAP). Bij noodsituaties belt u 112.

Afwezigheid van uw psycholoog

Bij geplande afwezigheid, zoals vakantie of verlof, wordt de behandeling voortgezet na deze aangekondigde periode. Indien we samen tot de conclusie komen dat dit tot een onaanvaardbare periode leidt zonder behandeling, dan adviseer ik u over waarneming door een collega of eventueel een overstap naar een collega. Indien ik wegens onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, niet aanwezig ben dan worden in overleg met u uw afspraken verplaatst. Indien we samen tot de conclusie komen dat dit tot een onaanvaardbare periode leidt zonder behandeling, dan adviseer ik u over waarneming door een collega of eventueel een overstap naar een collega. In het geval de praktijk wegens overlijden moet sluiten is er een praktijktestament opgesteld. Daarin is vastgelegd dat een collega psycholoog onder andere zorgt voor continuïteit van zorg en begeleiding alsmede het dossierbeheer. Hierover wordt u dan geïnformeerd.

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor mijn goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

Privacystatement

Klik hier voor mijn privacystatement.

Beroepscode

Ik sta ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ik werk dan ook volgens de beroepscode van het NIP/LVVP. U vindt hier de volledige beroepscode: Beroepscode NIP/LVVP.
Hieronder zijn tevens enkele belangrijke punten uit de beroepscode weergegeven:

Informatieplicht
De cliënt wordt door de psycholoog van tevoren geïnformeerd over wat hem/haar te wachten staat, over zijn/haar rechten en over de kosten.

Geheimhouding
De psycholoog is verplicht tot geheimhouding; alles wat u vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens over u worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn uw huisarts en uw zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geeft u aan of u toestemming geeft voor informatie uitwisseling met de huisarts. Ten aanzien van uw zorgverzekeraar kunt u middels een privacyverklaring bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de zorgvraagtypering (vraag voor meer informatie hierover uw psycholoog).

Dossiervoering
Alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen worden geregistreerd in een registratiesysteem. Dit dossier wordt conform de wetgeving maximaal twintig jaar na beëindiging van de behandeling bewaard. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien. Dit kunt u schriftelijk aanvragen. U mag iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt uw dossier vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan twintig jaar te laten bewaren, ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Klachtenregeling
Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks mijn streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij mij iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.
Wat u kunt doen:
  • Een klacht indienen bij mij als zijnde uw psycholoog
Een rechtstreeks gesprek is vaak de snelste weg tot een oplossing. U kunt mij ook bellen of een brief schrijven. Uw klacht wordt altijd serieus genomen.
  • Klachtenregeling LVVP
De Geschillencommissie Zorg in Den Haag neemt klachten in behandeling over psychologen die LVVP-lid zijn. De klacht moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog (zie Beroepscode). Meer informatie over de procedure leest u op de site van het LVVP.
  • Tuchtcollege wet BIG
Op grond van de wet BIG kunt u ook een klacht indienen bij het Medisch Tuchtcollege.

Wilt u meer weten over de therapieën bij Psychologiepraktijk Femke van Luxemburg?